Същност на понятието стратегически бизнес микс и нейните етапи

1010   След разработване на стоковата политика, формиране на бизнес идея, обективизирането на бизнес- идеята, последния етап е свързан с организационното осигуряване на стоп.дейност. Целта е да се определят структурните звена, които ще развиват стоп.дейности, включени в стратегическия бизнес- микс. Теорията на фирменото управление и деловата практика предполагат различни варианти на организационното осигуряване на стратегическия бизнес- микс.

Транс националните корпорации създават стратегически бизнес единици, на които възлагат осъществяването на основните направления на стоковата дейност.

Икономическите групи възлагат осъществяването на отделните направления на бизнеса на юридически самостоятелни фирми, обвързани чрез механизмите на холдинга, на консорциума и др.

Големите фирми най- често обособяват различни бизнес- направления в стопанските звена, интегрирани в организационната структура на фирмата.

Средните и малките фирми като правило не разработват стратегически бизнес- микс, тъй като ограничените ресурси, с които разполагат, свеждат възможностите им да разработването на един вид стопанска дейност, която се осъществява от цялата фирма.
Формиране на стоковия микс– той включва всички стоки, произвеждани или предлагани от фирмата на всички целеви пазари. Стоковия микс има три измерения:

– ширина- определя се от вида и броя на стоките, обединени в стокови линии или предлагани като самостоятелни стокови единици.
– дълбочина- определя се от броя на модификациите за всяка основно стока
– вътрешен интегритет- отразява връзката между стоковите групи и стоките в стоковия микс. Тук са възможни следните варианти на решение по отношение на степента на обвързаност на стоките: висока интегрираност или едновременно предлагане на свързани стоки; ниска интегрираност.
 Формирането на стоковите линии също е част от стоковия миск. Стоковата линия обединява група от стоки, които са свързани по начина на предлагане на пазара и за които е възможно и целесъобразно разработване на единна маркетинг стратегия. В отделните стокови линии се включват:

– стоки, които са алтернативи за задоволяване на една и съща потребност
– стоки, продаващи се на определени целеви пазари
– стоки предлагащи се на едно и също целево равнище
При структуриране на стоковите линии често се допускат два вида грешки: застъпване на отделни стоки и оставяне на “дупки” в линията.

След разработване на стоковите линии разработката на стоковата политика може да премине към следващия, последен етап- проектиране на отделни стокови единици, с техните характеристики. Основните маркетинг изисквания при проектирането на стоковите единици са: определящи характеристиката на продукта от гледна точка на неговите потребители и определяне на параметрите на тези характеристики. Тези изисквания могат да се изпълнят чрез последователно осъществяване на следните маркетинг дейности:

– експертно определяне на характеристиката на стоката
– полева проверка- анкети, интервюта и представителни извадки
– професионална оценка на параметрите на водещите характеристики на конкуренцията
– полево проучване за оценка на стоките на конкуренцията на потен.купувачи
– обобщаване на резултатите от направените проучвания и вадене на съответните изводи.
Последната фаза от стоковата политика е поддържането и развитието на стоковия микс. Това става чрез непрекъснатото въвеждане на нови стоки и изваждането от пазара на стоки с остарели потребителски характеристики.
Както видяхме от казаното до тук разработването на стоковата политика на фирмата е сложен и много важен процес, които не търпи непостоянство.

Източник: http://target-box.com/