Тракийскоto светилище в Мелник

melnik   Планът на светилището има аналогии сред разкопаните в България тракийски светилища от римската епоха. Най-близък негов паралел е непубликуваното още светилище-августейон в Деултум. Значителни сходства откривам и със светилището от II-IV в. при Перник Разликата е, че в Перник храмът е ситуиран в оградения двор, до­като в Мелник дворът и храмът са един до друг, свързани с обща стена. И в двата случая обаче светилището е решено ансамблово. Дворът има дървени навеси покрай стените, правоъгълен план, а настилката му е била тухлена. Храмове­те – също правоъгълници, са с еднаква ширина, със сходно вътрешно разпределение, макар че мелнишкият е повече от два пъти по- дълъг. Не изключвам, подобно на Перник, в двора на раз­глежданото светилище да е имало изграден жертвеник, с който могат да се свържат част от на­мерените масивни каменни детайли – сполии в базиликата. Сходства има и в находките – кера­мика, стъкло, архитектурна украса. Правоъгъ­лен план, с ориентация изток-запад, има пост­ройка II на светилището при Глава Панега сгради А и В на свети­лището при Копиловци, с ориентация север-юг , сградите на све­тилищата при Баткун, ориентация североизток-югозапад , в Обеди­нение , при Варвара, ори­ентация североизток-югозапад , при Дюлево , при Виден, ориентация север-юг , при Ручей – с апсида от изток , в Сандан­ски, ориентация изток-запад , при Драгановсц, ориентация изток-запад. Във Виден, в Копиловци и в Драгановец храмът е разделен с напречен зид на две части, както в Перник и в Мелник. В Копиловци и в Перник пък лицевата фасада е оформена с по четири ко­лони, както се предполага, че е била в Мелник. Аналогия за ансамблово решение на отделните части на светилището има и в Драгановец, къде­то към храма от юг е прибавено малко помеще­ние. Това светилище е сходно с мелнишкото и с градежа си от ломен камък с глинена спойка, и с разположението си под християнски храм, в чи­ято конструкция са използвани някои от основи­те му. В това отношение има и ред други приме­ри. Археологическите проучвания на раннохристиянската църковна архитектура в българс­ките земи (IV-VI в.) показват широко застъпе­ната практика за издигане на храмове на място­то на разрушени езически светилища, с което очевидно се подчертава тържеството на новата християнска религия над официално отречените и забранени за изповядване стари езически кул­тове. В градежа и в архитектурното им оформя­не се преизползват долни части от стените на светилищата, годния строителен материал и де­коративни детайли от тях. Много от ранните християнски храмове продължават живота си и през средновековието, а някои и по-късно, което е показателно за дълготрайност в съблюдаване на традицията за свещеност при избора на кул­тово място.

Находките от светилището в Мелник, както и посочените аналогии го датират в I-IV в. Към I в. най-общо се отнася изграждането на първона­чалната правоъгълна постройка. Като се основа­вам на липсата на различия между нейния гра­деж и този на стените на двора, смятам, че тя ед­ва ли е била издигната много по-рано от време­то на заражднето на императорския култ, с кой­то се свързва вторият строителен период. Надписът-посвещение на Траян бележи точната му дата – 97 г. Към края на I – началото на II в. се от­нася и част от архитектурните детайли.

Източник: www.7sekundi.com