Формaта като елемент на дизайна

Вероятно за човек без специални интереси днес и в миналото проектантът на облекло е работил по сходен начин. Това, разбира се, не е вярно. Съвременният дизайн процес е много по-рационален и аналитичен, а проектантът, освен с естествения си художествен усет и творчески възможности, работи, ползвайки достатъчно развит теоретичен инструментариум. Ако се опрем на него, дрехата, независимо от времето на нейното създаване, исторически костюм или съвременно изделие, може да бъде много точно „видяна“, което означава описана и анализирана.

Вниманието на много дизайнери ангажира формообразуването и по-конкретно композиционното изграждане при проектирането на облекло. В литературата е посочено, че проблемът за формата е ключов както в теорията и историята на дизайна, така и в приложно-практическата дизайнерска дейност, като се подчертава, че всеки исторически период се докосва до тази проблематика, търси решения и от това, как въплъщава в конкретната образност на своите достижения разбирането си за формата, влиза под едно или друго наименование в историческата памет на тази художествено-пластическа дейност. Трябва да акцентираме, че тук не разглеждаме формата в светлината на философското разбиране за нейната същност. На този етап само засягаме въпроси, свързани с една по-широка тема каквато е формата на костюма. Достатъчно е да отбележим, че тя се осмисля като абстракция и обобщение, изведени встрани от територията на заобикалящата ни реалност и се дефинира като адинамичен модел на пространствено-времева система, притежаваща многопластова
структура на взаимовръзките между нейните елементи, фигурата и средата.
В дизайна формата е основен формообразуващ елемент. На български звучи малко объркващо. В англоезичния свят се употребяват основно две думи за форма – “shape” и “form“. Като понятие се ползва втората, но първата помага при неговото осмисляне. Често в англоезичната литература вместо формообразуващ елемент се ползва понятието “основен елемент на дизайна“. Едно кратко и ясно определение – всичко, което притежава височина и широчина, е форма – може да бъде ползвано като част от езика на модата.