Заем: видове кредити

Заем или кредитно правоотношение е такава сделка, при която едната страна отстъпва на другата собственост на каквато и да е стойност, при условия на изплащане (т.е. заемът трябва да бъде изплатен в бъдеще), плащане (т.е. лихвите ще бъдат взети за използването на заема ) и спешност (т.е. определя се срокът за изплащане на заема). Кредитът е в общия смисъл на думата посредническа дейност на банките.

Обичайно е даден заем да се класифицира според няколко основни критерия. Най-важните от признаците на заем включват категорията на заемодателя и кредитополучателя, както и формата, в която се предоставя конкретен заем. Въз основа на това следва да се разграничат следните пет форми на кредит, всяка от които от своя страна е разделена на няколко разновидности според по-подробни параметри на класификация. Кредитът се предлага в пет основни форми:

 

Търговски заем – търговски заем е заем, предоставен от един функциониращ предприемач на друг под формата на продажба на стоки с отложено плащане. Търговският кредит е една от първите форми на кредитни отношения в икономиката, която породи обращение на банкноти и по този начин активно насърчи развитието на безкасовото парично обращение, намирайки практически израз във финансово-икономическите отношения между юридическите лица под формата продажби на продукти или услуги с отложено плащане. Основната цел на този заем е да ускори процеса на продажба на стоки и следователно извличане на печалбите, вложени в тях.

 

Потребителски заем – продажба на потребителски стоки от търговски предприятия с отложено плащане или заеми, предоставени от банки за закупуване на потребителски стоки, както и за заплащане на различни видове лични разходи (такси за обучение, медицински грижи и др.)

 

Банков заем – банков заем се предоставя от паричен капитал, банки и други финансови институции на предприемачи и други кредитополучатели под формата на паричен заем.

 

Държавен кредит – в областта на държавния кредит централното правителство, както и местните власти, традиционно действат като кредитополучатели, набирайки средства за покриване на бюджетни дефицити

 

Международен кредит   – предоставяне на парични ресурси на някои държави на други за временно ползване в областта на международните отношения, включително във външноикономическите отношения. Тези отношения се осъществяват чрез предоставяне на чуждестранни валутни и стокови ресурси на чуждестранни кредитополучатели при условия на изплащане и лихвени плащания, главно под формата на заеми.

Източник: https://vsichki-krediti.com/