Какво представляват търговските кредити?

Това са парични суми, които Банката отпуска на различни по големина дружества, за да подпомогне дейността им.

Този тип кредити дават възможност за развитие на дейности в различни бизнес области.

Това са парични суми, отпуснати от Банката на дружества с различна големина за подпомагане на тяхната дейност.

Търговските кредити са парични суми в чилийска или чуждестранна валута, предоставени от Банката на дружества с различен размер за посрещане на нуждите от оборотен капитал, закупуване на стоки, заплащане на услуги или рефинансиране на задължения към други институции и доставчици в краткосрочен план, като обикновено се договарят за изплащане в краткосрочен, средносрочен и понякога дългосрочен план.

бързи кредити

Разликата му с потребителските кредити е свързана с гъвкавостта на плащането, което позволява удължаване на срока за плащане на вноските и използване на средствата за собствени дейности на дружеството, като например посочените по-горе.

По същия начин сроковете могат да бъдат краткосрочни, средносрочни или дългосрочни, в зависимост от характеристиките на дейността, която кредитополучателят желае да развива.

За да получат достъп до този вид финансиране, дружествата трябва да предоставят на банката достатъчно информация относно дейността си и потоците от приходи и разходи, които генерират, за да се гарантира изплащането на отпуснатия кредит.

По същата причина е възможно дружества без бизнес история или без одитирани от трети страни счетоводни баланси да срещнат проблеми при достъпа до този вид финансиране. Поради тази ситуация съществуват различни начини за финансиране, до които те могат да имат достъп, включително и програмите за насърчаване и начален капитал, предоставяни от държавата чрез различни институции.

Какви са характеристиките на търговския кредит?

-Сред най-важните характеристики на търговския кредит са следните:

-Това е кредит, който възниква в резултат на покупко-продажба на стоки и услуги между фирми.

-Достъпът до търговски кредит е сравнително лесен в сравнение с други форми на финансиране, тъй като обикновено се получава без необходимост от много сложни преговори с доставчиците. Отсрочката, която се договаря, зависи от обстоятелства като обичайните практики на плащане в отрасъла или относителната сила на клиента и доставчика.

-Обикновено това е краткосрочен източник на финансиране, т.е. за по-малко от една година. Той трябва да се използва за финансиране на краткосрочните активи на дружеството, а не за придобиване на дългосрочни активи.

-Съществува възможност за отлагане на плащанията без проблемите, които възникват при отлагане на плащането на вноска по банков кредит. За да се осъществи такова отлагане, е важно клиентът да запази инициативата за плащане, като издаде например банков превод. Доставчикът ще приеме забавянето в по-голяма или по-малка степен в зависимост от сигурността, която има при окончателното събиране, и от относителната сила, която може да упражни върху клиента.